Thứ tư, 27/10/2021 - 10 giờ 10 phút, sáng

LIÊN KẾT WEBSITE

CÁC CÔNG TRÌNH

Lô Q Nam Thăng Long năm 2015

Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Trụ sở làm việc Báo tài nguyên môi trường
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Thông tư số 52/2012/TT-BTC

Ngày 5/4/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư gồm 9 Chương, 35 Điều. Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) và người có liên quan.  
Thông tư số 52/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này.

Văn bản Thông tư số 52/2012/TT-BTC có thể tham khảo trong mục văn bản pháp quy.

http://ch5.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=60&tmpl=component&format=raw&Itemid=23

 

CÁC CÔNG TRÌNH


Lô Q Nam Thăng Long năm 2015
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục
Nhà di dân Dịch Vọng Cầu Giấy