Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 14/2020/GCNCP – VSD – 2 ngày 22/3/2016 ( Bản đăng ký thay đổi lần thứ hai)

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi Construction Joint Stock Company No 5
Trụ sở chính: Số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243 856 2044           Fax: 024.38562044
Vốn điều lệ: 37.324.500.000 đồng
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100105493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp,  đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/05/2018.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2010.

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội
– Mã chứng khoán: CH5
– Mã ISIN: VN000000CH52
– Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Tổng số cổ phiếu đăng ký: 3.732.450 cổ phiếu

(Ba triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu)

– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 37.324.500.000 đồng

(Ba mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng)

– Hình thức đăng  ký: Ghi sổ

– Tổng số Cổ đông tính đến ngày 25/06/2021: 164 cổ đông

Trong đó:

+  01 cổ đông là Tổ chức;

+ 163 cổ đông là Cá nhân.

– Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn:

TT Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) Phân loại cổ đông Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn
1 Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC X 1.355.250 36,31
2 Ông Nguyễn Mạnh Trung X 315.100 8,44
3 Ông Trần Hồng Tâm X 236.250 6,33
4 Ông Vương Đức Cường X 223.145 5,98