Cờ Bộ Xây Dựng tặng Đơn vị thi đua xuất sắc Ngành Xây Dựng năm 2010

Cờ Bộ Xây Dựng tặng Đơn vị thi đua xuất sắc Ngành Xây Dựng năm 2012

Bằng Khen của Bộ Trưởng Xây dựng – Đã có thành thích xuất sắc hoàn thành kế hoạch công tác năm 2011

Bằng Khen của Bộ Trưởng Xây dựng – Đã có thành thích xuất sắc hoàn thành kế hoạch công tác năm 2013

Bằng khen của Bộ Xây dựng – Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Bằng Khen của Bộ Trưởng Xây dựng – Đã có thành thích xuất sắc hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016