Nghị Quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội Quyết định thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bài viết cùng chủ đề: