Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

Quyết định số:458/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội về việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Kim Hiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội từ 01/11/2023.

Bài viết cùng chủ đề: