Quyết định về việc giải quyết cho người lao động nghỉ hưu

Quyết định số:420/QĐ-CT5 ngày 11/10/2023 Của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội về việc Giải quyết cho Ông Nguyễn Văn Mão – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 11 năm 2023

Bài viết cùng chủ đề: