Thông báo về ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bài viết cùng chủ đề: