Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông, biên bản họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Bài viết cùng chủ đề: