Thông báo về việc: Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội thông báo về ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Mã chứng khoán CH5)

Bài viết cùng chủ đề: