Từ ngày 12/6/2017 Công ty CP Xây dựng số 5 HN đã được Trung tâm l­ưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển dữ liệu đăng ký

Từ ngày 12/6/2017 Công ty CP Xây dựng số 5 HN đã được Trung tâm l­ưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CH5 từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề: