Tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

( Tài liệu liên quan đến họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023: Giấy ủy quyền, Phiếu góp ý kiến, Phiếu biểu quyết và Tài liệu đóng quyển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)