Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bài viết cùng chủ đề: