Tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Giấy uỷ quyền, phiếu ghi ý kiến đóng góp, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đóng quyển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)