Tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

( Tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Giấy ủy quyền, phiếu góp ý kiến, Phiếu biểu quyết và Tài liệu đóng quyển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)