Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Ngày 28/04/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đại hội có Ông Đàm Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Theo chương trình Đại hội đã được các Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự thông qua. Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

Đại hội cũng được nghe Ông Phạm Minh Hải – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban giám đốc Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế Đại hội. Tất cả các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã hoàn thành. Đại hội đã thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình với tỷ lệ nhất trí 100% các Cổ đông về dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

 

Bài viết cùng chủ đề: