Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán để Báo cáo tài chính năm 2023

Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán số:1023125/MOOREAISHN-TC ngày 09/11/2023 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học MOORE AISC để báo cáo tài chính năm 2023

Bài viết cùng chủ đề: